جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

pediatrician-examining-little-patient-otoscope-hearing
شنوایی

آسیب شنوایی کودک

هرچه آسیب شنوایی کودک زودتر شناخته ‌شده و تحت درمان قرار گیرد احتمال اینکه زودتر بتواند توانایی‌هایش را به دست آورد نیز بیشتر است