pediatrician-examining-little-patient-otoscope-hearing
شنوایی

آسیب شنوایی کودک

هرچه آسیب شنوایی کودک زودتر شناخته ‌شده و تحت درمان قرار گیرد احتمال اینکه زودتر بتواند توانایی‌هایش را به دست آورد نیز بیشتر است