سرگیجه
سرگیجه

سرگیجه چه ارتباطی با گوش دارد؟

سرگیجه و عدم تعادل می‌تواند در هر فردی علت متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل باید ابتدا علت به وجود آمدن سرگیجه را مشخص کرد